REGULAMIN STRONY / SKLEPU INTERNETOWEGO COSMO-PEN.EU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

obowiązujący od dnia 01.02.2023

TREŚĆ DOKUMENTU:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO
 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 5. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY / ODBIORU TOWARÓW
 6. FORMY I WARUNKI PŁATNOŚCI I MOMENT PODATKOWY
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 8. REKLAMACJE I ZWROTY
 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.cosmo-pen.eu jest KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35 pok. 211, 78-400 Szczecinek, NIP 6191028916, REGON 330882823; e-mail: handlowy@cosmo-pen.eu, tel. +48 507 087 003
 2. Niniejszy regulamin oraz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców
 3. Kupującym mogą być wyłącznie firmy - w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - oraz wszystkie instytucje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Nie prowadzimy sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sprzedaży detalicznej).
2. DEFINICJE
 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 4. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 5. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA / KS BIURO - KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35 pok.211, 78-400 Szczecinek, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 619-102-89-16 oraz adres firmowej strony internetowej: www.cosmo-pen.eu;
 8. KLIENT - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej KS Biuro i chce zawrzeć Umowę z KS Biuro na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. KS Biuro zastrzega, iż może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie działalności gospodarczej.
 9. ZAMÓWIENIE - zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej KS Biuro, złożone w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail), Zamówień Online, faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą). Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez KS Biuro, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w przypadku zamówienia usługi znakowania przedmiotów;
 10. ZAMÓWIENIA ONLINE - oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie www.cosmo-pen.eu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z KS Biuro (dostępnych pod adresem: http://www.cosmo-pen.eu/regulamin.html), stanowiącą jeden ze sposobów składania Zamówień w KS Biuro, której po rejestracji i zalogowaniu się Klient może złożyć Zamówienie korzystając z narzędzi informatycznych platformy.
 11. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI - GOŚĆ - możliwość dokonywania zakupu bez konieczności rejestrowania się w sklepie internetowym
 13. REGULAMIN - niniejszy dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu zamówień w KS Biuro, w tym w ramach ZAMÓWIENIEŃ ONLINE, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy KS Biuro i Klientem.
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. W celu korzystania z Zamówień Online Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
  • a. posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do internetu oraz połączenia z internetem;
  • b. zastosowania w niektórych przypadkach (udostępnienia dokumentów) oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader).
 2. 1. Zamówienia w ramach Zamówień Online przyjmowane są przez KS Biuro bezpośrednio na stronie www.cosmo-pen.eu:
  • jako tzw. "gość" - bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym
  • po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie.
 3. Rejestracja Klienta w Zamówieniach Online polega na kliknięciu zakładki „Utwórz konto” na stronie (prawy górny róg lub w momencie składania zamówienia) i podaniu w wyświetlonym formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych danych identyfikacyjnych Klienta, w tym: Imię, Nazwisko, NIP (nr VAT), adres e-mail oraz hasło do logowania się do sklepu.
  • oraz akceptację regulaminu sklepu
 4. Na wskazany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail KS Biuro wysyła email potwierdzający rejestrację do platformy Zamówień Online.
 5. KS Biuro usuwa konto i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; KS Biuro może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia platformy Zamówień Online lub w przypadku jej zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji.
 6. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się (z zakładce „Zaloguj się” na stronie www.cosmo-pen.eu poprzez podanie loginu, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail oraz podanie hasła).
 7. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Zamówień Online.
 8. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Towaru poprzez kliknięcie na przycisku „Dodaj do koszyka” pod wybranym Towarem; następnie Klient podaje w wyświetlonej rubryce ilość tego Towaru oraz określa czy zamawia ewentualne znakowanie Towaru, zgodnie z udostępnianymi opcjami.
 9. Po wybraniu Towarów i przejściu do „Koszyka” (ikonka u góry strony) z wybranymi Towarami wyświetlone zostają wybrane Towary z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia.
 10. Po kliknięciu pod listą Towarów w „Koszyku” przycisku „Przejdź do kasy” należy podać dane adresowe (o ile klikent nie jest zarejestrowany): adres e-mail, imię, nazwisko, Nazwę firmy, ulicę i numer, kraj, województwo - o ile jest wymagane, kod pocztowy, numer telefonu i numer VAT
 11. nastepnie należy wybrać metodę dostawy
 12. Standardową metodą płatności jest płatność przelewem - przedpłata.
 13. Do zamówienia można dołączyć dodatkowe informacje w formie komentarza.
 14. KS Biuro potwierdza Przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wysłanie przez KS Biuro potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oznacza zawarcie Umowy z Klientem,
 15. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody opiekuna handlowego. Rezygnację z Zamówienia Klient powinien wysłać e-mailem do opiekuna handlowego niezwłocznie po uzyskaniu jego zgody. Rezygnacja jest ważna, jeżeli KS Biuro potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.
4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednimzłożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedaż Towarów przez KS Biuro ma charakter sprzedaży B2B i nie podlega przepisom o sprzedaży z udziałem konsumentów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 3 dni potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie umowy następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
  • przesłanie Klientowi wiadomości (potwierdzenia) e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 6. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i KS Biuro nie ponosi za nie odpowiedzialności. KS Biuro może udostępnić Wzory Towarów
5. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY / ODBIORU TOWARÓW
 1. Koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. Istnieje możliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 2. W przypadku zlecenia wysyłki firmie KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, zostanie ona zrealizowana przez firmę kurierską.
 3. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 18,00 zł netto (+ VAT 23%) - przedpłata/przelew
 4. Koszt wysyłki za pobraniem paczki do 30 kg wynosi 36,00 zł netto (+ VAT 23%)
 5. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.
 6. Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny
 7. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Boh. Warszawy 31-35 pok. 211, 78-400 Szczecinek, w dni robocze, w godzinach od 7:00 - 15:30 (w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu towar można odebrać w innych godzinach, nie później jednak niż do 21:00)
6. FORMY I WARUNKI PŁATNOŚCI I MOMENT PODATKOWY
 • Formy płatności:
 1. przelew bankowy - przedpłata 100% wartości zamówienia w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych zamówień,
 2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy,
  • Sprzedawca, przyznając Klientowi kredyt kupiecki, wskazuje maksymalny poziom zadłużenia Klienta.
  • Odroczony termin płatności przyznawany Klientowi przed zawarciem czwartej lub kolejnej Umowy Sprzedaży na podstawie pisemnego wniosku Klienta o kredyt kupiecki. Wysokość kredytu kupieckiego oraz termin płatności uzależnione są od potencjału, potrzeb, możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji oraz oceny wiarygodności płatniczej Klienta dokonanej przez współpracujące ze Sprzedawcą instytucje ubezpieczeniowe. W przypadku gdy wiarygodność Klienta jest oceniana przez wskazaną przez Sprzedawcę firmę ubezpieczeniową, Klient ma obowiązek udostępnić tej instytucji odpowiednie dane finansowe.
  • Po przyznaniu klientowi możliwości odroczonego terminu płatności, Sprzedawca może go zmienić lub cofnąć w każdym czasie, w szczególności, w przypadku:
   • niewywiązywania się Klienta z postanowień zawartych ze Sprzedawcą umów,
   • powzięcia przez Sprzedawcę informacji o takim stanie zadłużenia Klienta wobec innych kontrahentów, które uniemożliwiałby wywiązanie się przez Klienta z postanowień umów zawartych ze Sprzedawcą.
   • W przypadku gdy Klient zalega z dokonaniem płatności wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić przyjęcia kolejnych Zamówień Klienta, a w razie konieczności także wstrzymać realizację Zamówień będących w trakcie realizacji, do chwili otrzymania zaległej płatności.
  • Klient, któremu Sprzedawca przyznał odroczony termin płatności zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej o:
   • złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, a także powodach stanowiących uzasadnienie tego wniosku,
   • zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta, jego nazwy lub właścicieli,
   • każdej zmianie wpływającej na zdolność Klienta do spłaty zobowiązań względem Sprzedawcy.
  • W przypadku nie wypełnienia w/w obowiązków informacyjnych, Sprzedawca ma prawo jednostronnie odstąpić od zawartych, a niewykonanych umów oraz postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z umów, na podstawie których Sprzedawca dokonał już wydania Produktu.
  • Klientowi nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy prawa bezwzględnie powszechnie obowiązującego), w tym w każdym przypadku wyłącza się prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania umowy.
 3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze),
 4. gotówka (płatność przy odbiorze osobistym).
 • Moment podatkowy:
 1. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje jako zasadę, że momentem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług jest moment wydania (dostarczenia towaru), który nastepuje w dacie:
  1. bezpośredniemu wydania towarów na rzecz nabywcy z magazynu firmy KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski
  2. wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy Sprzedajacym a firmą kurierską
7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie wynosi 24-48h.
 2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących usługi znakowania czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego.
 3. W przypadku realizacji zamówień na długopisy z grawerem jednostronnym standardowy termin wykonania wynosi do 72h dla ilości do 3000 sztuk pod warunkiem, że dany kolor i model długopisów są dostępne na magazynie centralnym. Ostateczny termin realizacji zostanie podany podczas potwierdzania zamówienia.
 4. W przypadku towarów których czasowo brak na magazynie, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie.
8. REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona w następujących przypadkach:
  • nieznaczne różnice w kolorystyce i fakturze Produktów w stosunku do zdjęć Produktów na stronie Sklepu Internetowego;
  • wykonanie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży z 3% marginesem błędu co do ilości Produktu, ze względu na uszkodzenia powstające w druku, ewentualne uszkodzenia Produktów w magazynie lub jego brak podczas realizacji, przy czym w wymienionym przypadku Klient jest obowiązany zapłacić wyłącznie cenę otrzymanej przez niego części Zamówienia.
  • Produkt, na którym podmiot inny niż Sprzedawca, po dostarczeniu Produktu Klientowi, wykonał nadruk, grawerowanie, haft lub inne zdobienie.
  • Różnice w kolorze oraz fakturze wykonanego graweru
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
 4. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
  1. w terminie trzech dni roboczych pod względem ilościowym,
  2. w terminie trzech dni roboczych pod względem jakościowym, ale przed rozpoczęciem  znakowania towaru we własnym zakresie,
  3. w terminie dwunastu miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
 6. Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z formularzem reklamacyjnym, dostępnym na Stronie Internetowej KS Biuro.
 7. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z KS Biuro sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia KS Biuro do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
 8. Po upływie ww. terminów, wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 9. Odpowiedź KS Biuro, z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej wpływu.
 10. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
  1. Reklamacja dotyczy widocznych wad jakościowych (możliwych do wykrycia przy należytej staranności), a mimo to Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje);
  2. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3;
  3. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w KS Biuro w chwili składania Zamówienia przez Klienta;
  4. Klient nie zapoznał się z wzorem produktu i dochodzi reklamacji z powodu rozminięcia jego oczekiwań ze stanem faktycznym produktu (Wzorem Towaru); dotyczy to także sytuacji, gdy Towar nie posiadający wad nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił KS Biuro przy składaniu Zamówienia (w szczególności dotyczy to koloru i funkcjonalności);
  5. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
  6. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy;
  7. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru;
  8. Reklamacja wynika z tego, że klient nie zapoznał się należycie z cechami produktu, np. II gatunek, różnice w wyglądzie, funkcjonalności, możliwości znakowania;
  9. znakowanie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem znakowania;
  10. reklamacja dotyczy minimalnych różnic kolorystycznych znakowania w ramach danego Zamówienia wynikających z techniki znakowania takich jak grawer laserowy, lub dotyczy różnic wynikających ze specyfiki materiału, z którego wykonany jest towar np. drewno, skóra.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji KS Biuro:
  1. dokona  na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;
  2. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) KS Biuro wystawi Klientowi  fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru,
  3. za zgodą Klienta może także obniżyć cenę reklamowanego Towaru, przy czym Klient ten Towar zatrzymuje i nie będzie wnosił co do niego dalszych reklamacji.
  4. może także uzgodnić z Klientem inne, nie wymienione powyżej, sposoby rozwiązania reklamacji.
 12. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
 13. KS Biuro wysyła reklamowany Towar na swój koszt firmą kurierską, zgodnie z Cennik Transportu i Czas Dostaw
 14. Niniejszy załącznik stanowi integralną część OWW.
9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient obowiązany jest do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy - tel: 94 374 46 77 lub +48 506 87 003lub na adres e-mail Sprzedawcy i zgłoszenie chęci zwrotu Produktu;
   • W przypadku wykonania przez Klienta umownego prawa odstąpienia od umowy, koszt dostawy Produktów do Klienta lub odbiorcy oraz dostawy zwrotnej obciąża Klienta.
   • Umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w stosunku do Produktów stanowiących artykuły świątecznych, sezonowe, II jakości i końca serii, a także Produktów, na których wykonano nadruk, znakowanie, haft lub inną kastomizację.
  2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   • Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   • Usługobiorca przesyłając Usługodawcy wzór graficzny lub korzystając z logotypów przechowywanych w zasobach Usługodawcy, gwarantuje i zapewnia, że jest upoważniony do korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.
   • Usługobiorca jest obowiązany zagwarantować, że przesłany wzór graficzny, ani w całości, ani też w części:
    • nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich;
    • nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego Usługobiorca go otrzymał;
    • nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby Usługodawcy legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów zgodnie z Zamówieniem.
  3. POUFNOŚĆ
   • Obie strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania, nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji umowy danych, informacji oraz warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy i Kupującego.
   • Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy i Kupującego obowiązuje przez cały okres współpracy handlowej stron, jak i po jej ustaniu.
   • W przypadku naruszenia przez Klienta nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski ma prawo od umowy odstąpić lub ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty odszkodowania według zasad ogólnych.
   • Za tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedawcy uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie zostały ujawnione z woli Sprzedawcy i nie są powszechnie znane i co do których Klient został poinformowany o ich poufnym charakterze lub co do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Klient mógł przypuszczać, że są poufne.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online zastosowanie znajdują postanowienia i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu Zamówień Online oznacza również akceptację Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro.
  2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Zamówieniach Online oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Zamówień Online,
  3. Ewentualne dane osobowe KS Biuro przetwarza zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.
  4. Platforma Zamówień Online wykorzystuje mechanizm plików Cookies - zgodnie z zasadami określonymi w zakładce „INFORMACJE O COOKIE ” na stronie . KS Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Zamówień Online u Klientów, a jedynie dokłada wszelkich starań aby Zamówienia Online działały prawidłowo. KS Biuro może zaprzestać wspierania i udostępniania platformy Zamówień Online, jak również dokonywać jej wszelkich zmian, modernizacji i modyfikacji.
  5. Reklamacje dotyczące działania platformy Zamówień Online należy zgłaszać na adres: handlowy@cosmo-pen.eu. KS Biuro rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
   O wyniku rozpatrzenia reklamacji KS Biuro poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
  6. Regulamin Zamówień Online i jego zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.cosmo-pen.eu, w szczególności w stopce strony
  7. Regulamin Zamówień i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.cosmo-pen.eu od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu Zamówień Online i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
Oferujemy długopisy reklamowe z grawerem i nadrukiem - gadżety reklamowe - tabliczki znamionowe - etykiety z folii TESA - KALENDARZE KSIĄŻKOWE - DYPLOMY
Copyright © KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski - rok. zał. 1998 r.